طرح های مالیاتی مدنظر دولت به کجا رسید؟

طرح های مالیاتی مدنظر دولت به کجا رسید؟

در روزهای اخیر رئیس سازمان مالیاتی کشور گزارشی اولیه از طرحهای مالیاتی مدنظر دولت برای افزایش پایه‌های مالیاتی و کاهش برخی معافیتهای مالیاتی را به شورای هماهنگی سران قوا ارائه کرده است.

آخرین اخبار